Consulaire attesten

Informatie over consulaire attesten.

  1. Laatst bijgewerkt op

De Minister van Buitenlandse Zaken bepaalt de voorwaarden waaronder deze attesten worden afgegeven (Consulair Wetboek art. 68). De Ambassade kan bijgevolg enkel volgende consulaire attesten afgeven aan Belgen ingeschreven in het consulair bevolkingsregister, na ontvangst van een aanvraagformulier.

 

 

In toepassing van de regelgeving met betrekking tot het taalgebruik in bestuurszaken worden de attesten afgeleverd in het Nederlands, Frans of Duits. De consulaire attesten worden tegen betaling afgeleverd. Op verzoek kan een Engelse vertaling afgeleverd worden aan het tarief van een bijkomend consulair attest.

Online via eConsul 

Vanaf 30/09/2022 biedt de Ambassade u de mogelijkheid om deze attesten online aan te vragen. Deze attesten worden gratis afgeleverd, maar kunnen enkel worden voorgelegd aan een Belgische administratieve overheid of aan de Belgische sociale zekerheid.  Deze vermelding wordt op het consulair attest toegevoegd. De aanvrager krijgt daarna een bericht dat hij het attest kan opladen.

Online via Mijn DOSSIER

Via deze toepassing kan u zelf gratis elektronische attesten in de drie landstalen opvragen. Deze kunnen afgedrukt worden, worden bewaard als pdf-document met een digitaal echtheidscertificaat van de FOD Binnenlandse Zaken en als bijlage van een mail worden doorgestuurd. Opgepast! Het is voorzichtig eerst te polsen bij de bestemmeling aangaande de aanvaardbaarheid (voorbeeld van een mogelijke toepassing: bewijs van hoofdverblijfplaats / adres voor een Belgische bank). We wijzen erop dat de bruikbaarheid van de aldus afgedrukte attesten in het buitenland niet gegarandeerd is. Het document bevat immers geen handtekening en kan niet gelegaliseerd worden; er kunnen zich ook taalproblemen stellen.

Andere attesten die op vraag enkel in het Engels afgegeven kunnen worden:


Attesten in detail


Attest van burgerlijke staat (FR, NL, DE): vermeldt de burgerlijke staat zoals deze voorkomt in het Rijksregisterdossier. Dient het attest voor een vreemde (niet Belgische) autoriteit, dan moet het doeleinde uitdrukkelijk vermeld worden. Het attest zal hier melding van maken. Dit attest is niet dienstig in het kader van een huwelijk.

Attest van gezinssamenstelling (FR, NL, DE): vermeldt alle gezinsleden, inbegrepen de vreemde gezinsleden. Met gezin wordt verwezen naar de personen, al dan niet verwant, die onder één en hetzelfde dak samenleven. Het samenlevingscriterium wordt vastgesteld op basis van feitelijke elementen en officiële stukken afgegeven door de lokale overheid en / of andere documenten die een duurzaam samenleven op hetzelfde adres aantonen.

Attest van inschrijving (FR, NL, DE): vermeldt de datums van inschrijving in het consulaire bevolkingsregister (deze kunnen verschillen met de datums van effectieve aankomst of vertrek). In tegenstelling tot het attest van woonplaats, vermeldt dit attest geen adres. Het attest kan bijvoorbeeld afgegeven worden in het kader van een inschrijving in een Belgische gemeente.

Attest van nationaliteit (FR, NL, DE): bevestigt het bezit , resp. verlies van de Belgische nationaliteit.

Attest van woonplaats (FR, NL, DE): vermeldt datum van inschrijving in het consulair bevolkingsregister en het laatste adres of de historiek van alle adressen opgenomen in het Rijksregisterdossier.

Attest van naamsovereenkomst (EN): vermeldt alle namen en voornamen en hoe deze verschillen van identiteitsdocumenten of andere documenten uitgereikt in België.

Attest van samenleving (EN): vermeldt dat partners samen leven. Het samenlevingscriterium wordt vastgesteld op basis van feitelijke elementen en officiële stukken afgegeven door de lokale overheid en / of andere documenten die een duurzaam samenleven op hetzelfde adres aantonen.